Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi fyzickou osobou Ing. Radkou Šprochovou, se sídlem Aleje 445, Ostrava-Hošťálkovice 72528, IČ: 74632795, zapsána v obchodním rejstříku vedeném MM Ostravy (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „zákazník“).

Zákazník:

Zákazníkem internetového obchodu může být jen osoba způsobilá k právním úkonům starší 18-ti let. Zákazník svým souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že tyto podmínky splňuje, tj. je způsobilý k právním úkonům a je starší 18-ti let. Pokud by se následně ukázalo, že je toto prohlášení nepravdivé, bere zákazník na vědomí, že prodávající je oprávněn nedodat mu objednané zboží a požadovat po zákazníkovi náhradu způsobené škody. Za zákazníka se považuje každý, kdo odešle prodávajícímu závaznou objednávku zboží.

  • koncový odběratel: Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.40/1964Sb.,Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
  • prodejce: Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.513/1991Sb.,Obchodní zákoník, v platném znění,jakož i předpisy souvisejícími.

Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.

Prodávající se zavazuje zásadně nesdělovat osobní údaje třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na prodeji (banky, přepravci, dotazník heureka.cz), a to jen v nezbytně nutném rozsahu.

Kupující má právo na vymazání osobních údajů, pokud o to požádá písemnou formou. V tom případě budou jeho data vymazána z databáze prodávajícího do 3 dnů po obdržení žádosti.

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel služby - Zásilkovna, a to na území celé České republiky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v posledním kroku objednávky. Ceny zde.

Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buď dobírkou kurýrovi při předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo fakturou, vystavenou po uskutečnění objednávky a zaslanou kupujícímu.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu (doručenky), přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou: zboží je možné zaslat  přepravní kurýrní službou InTimea. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem v den objednávky. Cena přepravy je vždy uvedena na objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  1. odešlete e-mailem na adresu r.sprochova@seznam.cz zprávu o odstoupení od smlouvy.  Uveďte číslo objednávky, datum nákupu a adresu, na kterou požadujete vrácení uhrazené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu).
  2. zboží pečlivě zabalte a s kopií potvrzené objednávky doručte na naši adresu viz. e-shop „Kontakty“. Neposílejte zboží na dobírku !!!

Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, původní ochranný fóliový obal nesmí být odstraněn ani poškozen. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.). Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Reklamace nebo výměna zboží

Reklamace se řídí právními předpisy Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. Třicetidenní. Reklamace bude vyřízena na základě předloženého nákupního dokladu. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky s dobírkou nebudou přijaty. Zásilku je nutné jasně označit slovem „REKLAMACE“ a přiložit průvodní list s popisem závady a kopii prodejního dokladu.

Odpovědnost za vady
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese : Aleje 445, 725 28 Ostrava 28. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Závěrečná ustanovení

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.11.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.